ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor TekkieWorden.

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Stichting TekkieWorden, gevestigd te (1097 AE) Amsterdam aan Ringdijk 44E, geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75295687, hierna te noemen: ”TekkieWorden”, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van de Trail;

Deelnemer: de persoon, onderneming of instantie die deelneemt aan de Trail;

Trail: het door de opdrachtnemer aan de deelnemer geleverde product/dienst;

 

 1. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TekkieWorden diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen TekkieWorden maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de deelnemer zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. De met TekkieWorden gesloten overeenkomsten leiden voor TekkieWorden tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij deelnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van TekkieWorden verlangd kan worden.
 2. De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TekkieWorden aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan TekkieWorden worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TekkieWorden  zijn verstrekt, heeft TekkieWorden het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de deelnemer in rekening te brengen;

 

 1. TekkieWorden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TekkieWorden is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

 

 1. Annuleringsregeling Trail deelnemer

 

 1. Er wordt na betaling direct toegang verkregen tot de Trail, dus annuleren van deelnemen aan de Trail is niet mogelijk.

 

 1. De Trail

6.1. Wijze van deelname

Een Trail is een online te volgen training, in eigen tijd van de deelnemer, binnen een termijn van twee maanden.

Van iedere deelnemer wordt verwacht, dat hij de Trail op actieve wijze en binnen het hierboven genoemde termijn volgt. Indien deelnemer na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft aangegeven dat de Trail is afgerond heeft TekkieWorden het recht verdere deelname te ontzeggen, zonder dat hieraan enig recht op terugbetaling kan worden ontleend. Voor storende gedragingen tijdens de Trail, ook buiten werkperioden van de Trail geldt hetzelfde. TekkieWorden kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de gedragingen van de deelnemers en de daaruit voortgekomen gevolgen.

6.2 Prijzen Trail

Voor de Trail gelden de tussen de deelnemer en TekkieWorden schriftelijke overeengekomen prijzen. Het niet op tijd voldoen van het gedeclareerde bedrag ontheft de deelnemer niet van zijn aangegane verplichtingen.

 

6.3. Gedeeltelijke deelname aan de Trail

Voor deelnemers die de Trail niet volledig afmaken, blijven de totale kosten verschuldigd. Indien een deelnemer door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de Trail te onderbreken, blijven de kosten verschuldigd. In overleg met de verantwoordelijke manager kan de termijn om de Trail af te ronden worden verlengd. Indien de termijn van 2 maanden al is verstreken en deelnemer wil opnieuw starten met de Trail is opnieuw het bedrag verschuldigd.

 

 1. Betalingsvoorwaarden

 

 1. Betaling dient te geschieden via IDEAL bij aankoop van de Trail via de website, of in geval van overmaken en/of declaratie binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Na die vervaldag kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kunnen wij met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
 3. Is de deelnemer in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 4. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één deelnemer, zijn alle deelnemers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 

 1. Wijzigen van de datum van de Trail

Indien de deelnemer de startdatum van de Trail wenst te wijzigen dan kan dit tot uiterlijk 1 week na de start met de Trail. Wijzigen daarna kan enkel in overleg met de verantwoordelijke manager.

 

 1. Tussentijdse beëindiging van de Trail

 

 1. Partijen kunnen de Trail voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de deelname niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde afspraken. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de deelnemer heeft deelnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettings- c.q. omzetverlies van TekkieWorden, geen recht op compensatie.
 3. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

 1. Intellectueel eigendom

 

 1. Modellen, technieken, instrumenten, syllabi, trainingsmateriaal en alle andere informatie waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Trail, zijn en blijven eigendom van TekkieWorden. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na van TekkieWorden verkregen toestemming.
 2. De deelnemer heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de Trail.
 3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Trail, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Vertrouwelijkheid

 

 1. TekkieWorden verplicht zich geheimhouding van alle informatie en gegevens van de deelnemer jegens derden. In het kader van de Trail zullen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de deelnemer. De deelnemer zal zonder toestemming van ons aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze en dergelijke.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

 1. TekkieWorden is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Trail, voor zover deze het gevolg zijn van het door ons niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het overbrengen van informatie in het kader van het onderwerp van de Trail mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag dat wij voor onze werkzaamheden in het kader van de training hebben ontvangen.
 2. Eventuele aanspraken van de deelnemer in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de deelnemer zijn rechten heeft verspeeld.

 

 1. Toepasselijk recht

 

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut te Rotterdam.

 

Amsterdam, oktober 2021